Uitstel realisatie Centrumvernieuwing tot 1 januari 2022

De derde voortgangsrapportage van het project Centrumvernieuwing is ingeleverd. Daarin komen veel positieve ontwikkelingen naar voren, maar zien we ook andere dingen. Zo moet de gemeente om uitstel van de realisatietermijn van het project vragen, tot 1 januari 2022. Dit is omdat de gemeente strategische keuzes heeft moeten maken, vooral op het gebied van vastgoed.

Strategische keuzes

Eén van de belangrijkste doelen van de Centrumvernieuwing is het saneren van winkelgebied, om leegstand tegen te gaan en een compact winkelcentrum te realiseren. De doelstelling, het saneren van 3.000 m2 winkeloppervlak, is inmiddels gehaald. De gemeente heeft hieraan bijgedragen door panden rondom het centrum aan te kopen en opnieuw te ontwikkelen.

Er is gebleken dat door diverse prijsstijgingen de kosten voor aankoop en herontwikkeling van de panden aanzienlijk hoger zijn dan begroot. Ook heeft het overleg met verschillende partijen langer geduurd dan verwacht. Daarom heeft de gemeente strategische keuzes moeten maken, onder andere over de bestemming van de Navolaan.

Navolaan

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het doel van het project is gekozen voor de herontwikkeling van de voormalige Vos-locatie én de verbreding van de passage in de Europalaan. Om deze reden is besloten om definitief niet tot aankoop en sloop van de Navolaan 14 (Expert) over te gaan.

Hierdoor is volledige sloop van de panden aan de Navolaan niet mogelijk. Om een open karakter en een goede looproute te realiseren zal wel een groot deel gesloopt worden. Op dit moment is de architect bezig met een ontwerp voor de Navolaan. Daarin houden we zowel rekening met het mogelijke herhuisvesten van de nog aanwezige ondernemers in de Navolaan en het uitgangspunt dat aan de Navolaan 8-13 geen detailhandel meer komt. Zo is het plan van de Navolaan in lijn met de doelstelling van de Centrumvernieuwing: het reduceren van winkeloppervlak.

Verder is onlangs overeenstemming bereikt met de vastgoedeigenaar van het perceel ‘Vos’. De gemeente gaat een deel van dit perceel inrichten als openbaar gebied. De uitwerking hiervan zal samen met het ontwerp van de Navolaan input zijn voor een definitief ontwerp van de Oude Markt en omgeving.

Realisatietermijn

Vertragingen door de intensieve gesprekken en voorbereidingen rond de locatie Vos en het pand aan de Navolaan zorgen ervoor dat niet kan worden voldaan aan de uiterste realisatie datum. Daarom is de provincie gevraagd de termijn uit te stellen naar 1 januari 2022.