Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.centrumvernieuwing.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.  

Gebruik van de website Centrumvernieuwing.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de projectorganisatie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de projectorganisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Centrumvernieuwing Stadskanaal garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.  

Informatie van derden

Centrumvernieuwing Stadskanaal aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Centrumvernieuwing Stadskanaal niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Centrumvernieuwing Stadskanaal behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s, video’s en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen.  

Wijzigingen

Centrumvernieuwing Stadskanaal behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Melden kwetsbaarheden

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u om:

  • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven via info@Centrumvernieuwing.nl
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen.
  • Contactgegevens achter te laten zodat wij met u in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.
  • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost.

U mag het volgende van ons verwachten:

  • Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische consequenties aan deze melding. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is